Eesti keele teise keelena õpetamise didaktika ja metoodika | University of Tartu Narva College

Eesti keele teise keelena õpetamise didaktika ja metoodika

SVNC.TK.207 Eesti keele teise keelena õpetamise didaktika ja metoodika (3 EAP)

Koolituse eesmärk: Uute eesti keele õpikute baasil analüüsida ja praktiseerida osaoskuste õpetamist B2 taseme saavutamiseks ning kasutada keeleõppeülesandeid keeleoskuse kui üldpädevuse arendamiseks.

Maht: 78 akadeemilist tundi s.h 40 akadeemilist tundi auditoorset tööd (hübriidõpe), 36 ak t
iseseisvat tööd, 2 ak t personaalset nõustamist osaleja kohta

Sihtrühm: gümnaasiumiosa eesti keele õpetajad ja õppeaineid eesti keeles õpetavad õpetajad.
Soovitav on, et ühest koolist osaleks kaks õpetajat.

Õppejõud:
Mall Pesti, eesti keele õpetaja, metoodik, õpiku “K nagu Kihnu” autor
Mare Kitsnik, PhD (lingvistika); õpiku “Sõnajalaõis” autor
Sirje Rammo, hääldusspetsialist, eesti keele võõrkeelena lector
Aime Jaagus; eesti keele assistent

Toimumine: üks kord kuus, R ja L; Narva kolledži õppehoones Raekoja plats 2, Narva
18.-19. September 2020 - 10 ak t + 9 t iseseisvat tööd
23.-24. Oktoober 2020 – 10 ak t + 9 t iseseisvat tööd
20.-21. November 2020 – 10 ak t +9 t iseseisvat tööd
4.-5. detsember 2020 – 10 ak t + 9 t iseseisvat tööd
Personaalne nõustamine toimub vastavalt graafikule.

Töökeel: eesti keel
Hind: Tasuta
Osalejate arv: 25

Koolituse sisu:
Uute eesti keele õpikute analüüs ja kasutusvõimalused osaoskuste õpetamise vaatepunktist
Ülesanded keelestruktuuride õppimiseks ja kasutamiseks
Hääldusõpetus kui kõnelemisoskuse alus
Personaalne nõustamine

Õpiväljundid: Kursuse läbinu
-  tunneb eesti keele õpetamiseks sobiva uue õppevara kasutusvõimalusi
-  oskab valida ja kasutada gümnaasiumiastmele sobivaid ülesandeid osaoskuste arendamiseks B2 taseme saavutamisel
-  oskab kasutada keeleõppeülesandeid keeleoskuse kui üldpädevuse arendamisel

REGISTREERIMINE